Juridische Kennisgevingen

Gebruiksvoorwaarden  

Deze webshop (MFMREF.com) wordt u aangeboden door MFM-REF.

gevestigd aan Cellostraat 155 5402 AD in Uden (“MFM-REF”)

De volgende gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van deze Web Site. Specifieke bepalingen en voorwaarden kunnen van toepassing zijn op (i) specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie opgenomen op of beschikbaar gesteld via deze Web Site (de "Inhoud"); en (ii) specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie die u kunt uploaden, verzenden en/of publiceren op de Web Site ("Gebruikers Inhoud"); en (iii) transacties verricht via deze Web Site. Dergelijke specifieke bepalingen kunnen gelden in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden of, wanneer en voor zover uitdrukkelijk vermeld, ter vervanging van deze Gebruiksvoorwaarden.

De getoonde prijzen zijn exclusief BTW

1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot of het gebruik van deze Web Site aanvaardt u expliciet de Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden uiteengezet op deze Web Site. Als u NIET akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, dient u deze Web Site NIET te bezoeken of gebruiken.

2. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door MFM-REF worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden van kracht zijn vanaf het moment van plaatsing daarvan. Door de Web Site na plaatsing van gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te blijven bezoeken of gebruiken, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Het wordt u aangeraden om regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden te bekijken. Op andere MFM-REF websites kunnen andere gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

MFM-REF behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met de Web Site of wijzigingen en updates met betrekking tot de Web Site of de Inhoud van de Web Site te maken. MFM-REF behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, op elk moment

en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een persoon tot de Website of enig deel daarvan te beperken, te weigeren of te beëindigen.

3. Privacybeleid

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze Web Site zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van MFM-REF en deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacybeleid zoals gepubliceerd op deze Web Site.

4. Disclaimers

ALLE INFORMATIE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, TEKST, BEELDEN, AFBEELDINGEN, LINKS EN ANDERE MATERIALEN) OP DE WEBSITE IS BESCHIKBAAR ZOALS ZIJ IS EN ZOALS ZIJ BESCHIKBAAR IS. MFM-REF EN HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, MERK LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS SLUITEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK UIT ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF AAN DE WERKING VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF GEBRUIKER INHOUD, VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

Noch MFM-REF, noch haar  gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers, merk licentiehouders en leveranciers geven garanties of verklaringen dat (i) de Web Site aan uw vereisten voldoet;(ii) de Web Site ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van fouten is; of (iii) het resultaat dat kan worden verkregen uit het gebruik van de Web Site (met inbegrip van alle informatie en het materiaal op deze Web Site) juist, volledig, nauwkeurig, betrouwbaar is, of anderszins aan uw eisen voldoet.

De Web Site is een openbare website, daardoor geniet uw Gebruikers Inhoud geen bescherming van vertrouwelijkheid. Plaats hier geen vertrouwelijke informatie.

MFM-REF en haar gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers, merk licentiehouders en leveranciers zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of het wegvallen van het Internet, netwerk of “ hosting services” en garanderen niet dat de Web Site of de diensten die deze Web Site beschikbaar stellen of elektronische communicatie verzonden door MFM-REF vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door het gebruik van deze Web Site gebeurt op uw eigen discretie en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens, die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materialen.

5. Registratie

Toegang tot bepaalde gebieden van de Web Site en het gebruik van bepaalde functies of kenmerken van de Web Site kunnen van u registratie als deelnemer verlangen. Deze registratie is gratis.

Wanneer u zich registreert, moet u een unieke gebruikersnaam of "titel” en een wachtwoord kiezen en moet u een uniek, geldig, lopend en controleerbaar e-mailadres aangeven. Dubbel gebruik van gebruikersnamen en e-mailadressen is niet toegestaan, dus als de naam of het adres dat u kiest al in gebruik is, wordt u gevraagd een andere gebruikersnaam en e-mailadres te kiezen. MFM-REF stuurt u een bevestigings e-mail met uw geregistreerde gegevens. In het geval dat aflevering van die gegevens om welke reden dan ook mislukt, kan de toegang tot of het gebruik van de gebieden, functies of kenmerken waarvoor registratie is vereist worden geweigerd of beëindigd. U zult uw registratie tijdig bijwerken opdat de geregistreerde gegevens juist en recent zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. Philips behoudt zich het recht voor om uw gebruikersnaam of de door u ingediende inhoud aan de Web Site te verwijderen of uw inschrijving te weigeren of te annuleren wanneer u een gebruikersnaam kiest die, naar onze enige discretie, onzedelijk, onbehoorlijk, beledigend of anderszins onjuist is. U bent zelf verantwoordelijk voor het beperken van de toegang tot uw computer(s). U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord die het gevolg zijn van uw gedrag, passiviteit, of nalatigheid. Als u zich bewust bent geworden van een verdachte of ongeoorloofde gedraging met betrekking tot uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord, neem dan onmiddellijk contact met ons per e-mail: klik hier. We kunnen naar eigen goeddunken, registratie van een specifieke e-mail service of ISP beletten.

6. Deelnemer

Door het inzenden van Gebruikers Inhoud op de Web Site, stemt u ermee in dat het materiaal juist, constructief en relevant is en geen elementen bevat die onwettelijk zouden kunnen zijn of anderszins ongeschikt zijn voor publicatie, inclusief maar niet beperkt tot elementen die (1) lasterlijk of schadelijk zijn voor een andere persoon of entiteit;(2) schade kunnen toebrengen aan personen of eigendommen of anderszins belastend of intimiderend zijn voor een persoon of organisatie;(3) de wettelijke rechten van een persoon kunnen schenden (met inbegrip van het recht op privacy of publiciteit); (4) pornografisch, onzedelijk, godslasterlijk, grof, onfatsoenlijk of bedreigend zijn; (5) op culturele, etnische of andere gronden verwerpelijk zijn; of (6) een illegale activiteit suggereren of stimuleren.

Voordat u enig materiaal inzendt, zult u alle redelijke inspanningen verrichten om virussen of andere besmettelijke of destructieve kenmerken op te sporen en te verwijderen. U mag ook geen kettingbrieven, piramide stelsels, enquêtes en sollicitaties inzenden via de Web Site. U mag ook geen kopteksten (“headers”) namaken of identificaties of andere gegevens manipuleren om de oorsprong van enige Inhoud en/of Gebruikers Inhoud die via onze Web Site is doorgegeven te achterhalen of uw aanwezigheid op de Web Site manipuleren. U mag zich niet inmengen met of verstoring veroorzaken op onze sites, servers of netwerken of enige actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur vormen.

U bevestigt, verklaart en garandeert dat de Gebruikers Inhoud ingezonden via de Web Site geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een ander, zoals maar niet beperkt tot auteursrecht, handelsmerk of een octrooi, of enige geheimhoudingsplicht.

U erkent en stemt ermee in dat al uw ideeën, inzendingen, opmerkingen of andere Gebruikers Inhoud die u inzendt via de Web Site die geen bescherming van intellectuele eigendom geniet zonder vergoeding of toerekening kan worden gebruikt door andere deelnemers.

U verleent hierbij aan MFM-REF, haar dochterondernemingen, filialen, merk licentiehouders en andere partners een wereldwijde, onherroepelijke, royalty-vrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de Gebruikers Inhoud die u inzendt op deze Web Site of enige andere MFM-REF website of in andere MFM-REF marketing of public relatie materialen, te gebruiken, te reproduceren, afgeleide werken van te maken, te verspreiden, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen, te verspreiden en te publiceren in alle mogelijke media.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen Gebruikers Inhoud en de gevolgen van het inzenden en/of de publicatie ervan. MFM-REF kan, maar is niet verplicht, voor en/of na de inzending de Gebruikers Inhoud te controleren en monitoren. U erkent echter dat het voor ons onmogelijk is om alle Gebruikers Inhoud te controleren en te monitoren. MFM-REF, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers, merk licentiehouders en leveranciers aanvaardt geen verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit of de geldigheid van Gebruikers Inhoud welke door derden op de Web Site is geplaatst.

MFM-REF bevestigt geen enkele Gebruikers Inhoud of opinie, aanbeveling of advies die daarin wordt uitgedrukt en MFM-REF wijst aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid in verband met Gebruikers Inhoud.

MFM-REF heeft het exclusieve recht en de mogelijkheid om naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming, berichten of een andere Gebruikers Inhoud die aanstootgevend, ongepast of anderszins in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden te bewerken en/of te verwijderen. Elke gebruiker die van mening is dat Gebruikers Inhoud verwerpelijk of ongepast is, wordt verzocht onmiddellijk contact op te nemen met MFM-REF per e-mail: klik hier. Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving, zal MFM-REF binnen een redelijke termijn zich inspannen om maatregelen te treffen welke MFM-REF nodig acht. Aangezien dit een handmatig proces is, is het mogelijk dat een dergelijk Gebruikers Inhoud niet onmiddellijk kan worden bewerkt of verwijderd.

7. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL MFM-REF OF EEN VAN HAAR DOCHTER ONDERNEMINGEN, FILIALEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, MERK LICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BOETES, SPECIALE OF INCIDENTELE OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN, OF IN VERBAND MET DE TOEGANG, GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF DE GEBRUIKERS INHOUD, ZELFS WANNEER MFM-REF IS GEINFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, BEHALVE VOOR ZOVER DERGELIJKE SCHADE RECHTSTREEKS EN UISTLUITEND ONTSTAAT DOOR EEN OPZETTELIJKE FOUT OF GROVE NALATIGHEID AAN DE ZIJDE VAN MFM-REF.

8. Stilleggen van de Site

We hebben het alleenrecht om te besluiten tot het stilleggen van de Web Site of enig deel daarvan, om welke reden dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het niet opslaan of verwijderen van Inhoud en / of Gebruiker Inhoud die door u is geplaatst op de Web Site.